Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

inaya
19:51
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapirania pirania

June 14 2017

inaya
06:31
06:31
6134 42e3

xaceofanimex:

Space Cowboy Sees You… 🐴💫

Reposted fromplan9 plan9 viafascynacje fascynacje

June 13 2017

inaya
10:48
9841 3701 500
;)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaethiel ethiel

June 12 2017

inaya
17:09
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viacemek cemek

June 11 2017

inaya
19:34
4606 aac2 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacemek cemek
inaya
19:33
1454 c829 500
inaya
12:47
4308 c194 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viapirania pirania
inaya
12:47
8024 14cc 500
but maybe they didn't tell him
Reposted fromparkaboy parkaboy viapirania pirania
inaya
12:47
1679 063e 500
12:47
7110 3fec 500
12:46
9466 2f47

thenatsdorf:

Big scaredy cat. [full video]

inaya
12:46
1755 417d 500
Reposted fromkaiee kaiee viapirania pirania
inaya
12:46
9208 960f
Reposted fromMiziou Miziou viapirania pirania
inaya
12:46
08:09

June 09 2017

21:31
1503 294a

the-violent-peach:

I hit reblog so fast there was a tsunami in the Pacific.

inaya
21:31
3907 8d8a 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viapirania pirania
inaya
21:31
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viaMezame Mezame
21:30
2118 1b40
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl